Aktualności

Drugi Dzień Policyjnego Święta - Uroczysty Apel z okazji Powiatowych Obchodów 98-ej rocznicy powołania Policji

Data publikacji 28.07.2017

Uroczysty Apel z okazji powiatowych obchodów 98-ej rocznicy powołania Policji miał miejsce na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Na policyjną uroczystość przybyło wielu wspaniałych gości i prawdziwych przyjaciół mińskiej Policji, w tym Posłowie Ziemi Mińskiej, Starosta Miński, zarząd i radni powiatu mińskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz służb mundurowych, wojska, straży pożarnej, straży miejskiej i nadleśnictwa. Wśród policyjnych gości byli również policjanci z Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji. Awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało 62 mińskich funkcjonariuszy, a odznaczenia państwowe i resortowe odebrało 7 policjantów. Medale za „Zasługi dla Policji” otrzymało trzech samorządowców i jeden strażak. Podczas uroczystości odczytano list gratulacyjny z życzeniami od Komendanta Stołecznego Policji insp. dr Rafała Kubickiego. To był bardzo ważny historyczny dzień dla mińskiej komendy.

Każdego roku, zawsze w miesiącu lipcu, jest taki szczególny moment, w którym każdy policjant bierze udział w Uroczystym Apelu z okazji rocznicy powołania Policji. Tego dnia  nie brakuje odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe i wyróżnień za wzorowo i sumiennie wykonywaną policyjną służbę. W tym roku policjanci z mińskiej komendy obchodzili uroczyście 98-ą rocznicę powołania Policji.

Uroczysty Apel odbył się na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim. Jednym z specjalnych gości, który swoim przybyciem i obecnością uświetnił tą szczególną uroczystość był Dyrektor Biura Między narodowej Współpracy Policji młodszy inspektor Łukasz Wiliński, który swoja służbę rozpoczął właśnie w Mińsku Mazowieckim.

Z zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektora Bartłomieja Dydka skorzystało  wielu znamienitych gości. Byli wśród nich między innymi: Poseł na Sejm RP Teresa Wargocka, Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, przedstawiciele posłów: Krystyny Pawłowicz i Daniela Milewskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego,  Zarząd Powiatu Mińskiego i radni powiatowi, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin, komendanci i dowódcy jednostek i formacji wojskowych oraz wojskowych instytutów, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim,  a także kierownicy i dyrektorzy wielu służb, instytucji publicznych i szkół, księża i kapelani służb mundurowych,  a także kombatanci.

Bardzo miłym i niezwykle serdecznym akcentem była obecność byłych komendantów powiatowych, którzy kierowali w poprzednich latach mińską komendą: Mariana Kurka, Janusza Albrechcińskiego, Franciszka Krusińskiego, Eugeniusza Wójcika, Dariusza Pergoła, Roberta Żebrowskiego i obecnego Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie inspektora Roberta Kokoszki. Ich udział w policyjnym święcie pokazał szczególną sympatię, jaką do tej pory darzą całą społeczność mińskiej komendy.

Bardzo serdecznie powitaliśmy też przedstawicieli lokalnych mediów, w tym redaktorów tytułów prasowych  prasy i przedstawicieli lokalnej telewizji.

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim, podinspektor Bartłomiej Dydek w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim gościom za przybycie na policyjne święto. Szczególne podziękowania skierował do mundurowych za ich zaangażowanie na rzecz  bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mińskiego:

„Osiągnęliśmy wiele sukcesów w walce z przestępczością i w budowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Mam tu na myśli przestępczość  narkotykową, samochodową, akcyzową, ograniczenie ilości włamań czy kradzieży rowerów ale również działalność profilaktyczną skierowaną do najmłodszych mieszkańców, czy też dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Za to wszystko dziękuje wszystkim policjantom pionu prewencji i kryminalnego. To wasza zasługa, wynik waszej ciężkiej i pełnej zaangażowania służby”.

Podinspektor Bartłomiej Dydek skierował serdeczne podziękowania emerytów Policji za ich wzorowa służbę i do pracowników Policji, wyrażając przy tym wielki szacunek dla ich pracy. Każdy z obecnych na święcie emerytów Policji otrzymał z rąk mińskich komendantów pamiątkowy dyplom.

Komendant zwrócił się też do wszystkich tych, którzy w szczególny sposób angażowali się na rzecz rozwoju mińskiej komendy i wspierali lokalną Policję. Podziękowania te skierował do Starosty, Burmistrzów, Wójtów, obecnych przedstawicieli służb mundurowych i oraz kierowników urzędów publicznych, a także banków oraz szkół.

Podczas tegorocznego Święta Policji miały miejsce następujące awanse i wyróżnienia:

Medale „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” otrzymali:

 • SREBRNY: podinsp. Bartłomiej Dydek, podkom. Dorota Hankus, st. asp. Grażyna Rudnicka.

Złotą odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymał:

 • kom. (w st. spocz.) Wojciech Korzeń,
 • podkom. Marek Cacko.

Brązową odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:

 • kom. Robert Nojszewski,
 • asp. szt. Tomasz Ferdynus.

ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POLICJI” otrzymał:

 • Burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk.

Srebrny MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POLICJI” otrzymał:

 • Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Tomasz Jakubowski,
 • st. bryg. ( w st. spocz.) Jarosław Ufnal.

Brązowy MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POLICJI” otrzymał:

 • Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki  Antoni Janusz Piechoski.

AWANSOWANO W STOPNIACH łącznie 62 funkcjonariuszy:

 • na nadkomisarza Policji – komisarzy: Daniela Niezdropę, Rafała Pałdynę i Tomasza Pluchrata.
 • na komisarza Policji – podkomisarza: Wojciecha Wasilewskiego
 • na aspiranta sztabowego – 6 policjantów
 • na starszego aspiranta - 7 policjantów
 • na aspiranta - 11 policjantów
 • na młodszego aspiranta - 13 policjantów
 • na sierżanta sztabowego – 6 policjantów
 • na starszego sierżanta - 10 policjantów
 • na sierżanta – 2 policjantów
 • na starszego posterunkowego – 5 policjantów

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektor Bartłomiej Dydek wspólnie z I Zastępcą nadkomisarzem Zbigniewem Pucelakiem wyróżnili za sumienną pracę na rzecz jednostki trzech pracowników Policji:

 • Anetę Kubicką,
 • Tadeusza Dudka,
 • Bogdana Szczepaniaka.

Podczas Uroczystego Apelu kierownictwo mińskiej komendy wyróżniło też starszego aspiranta Tomasza Wiącka z wydziału ruchu drogowego, który zajął trzecie miejsce w stołecznych eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.

Pamiątkowymi dyplomami wyróżniono też Starostę Mińskiego oraz wszystkich Burmistrzów i Wójtów za szczególną współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, a także za olbrzymi wkład w promocję Policji i działania na rzecz poprawy i utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali również wszyscy przedstawiciele wojska, straży pożarnej, straży miejskiej i nadleśnictwa.

Specjalne okolicznościowe plakiety przyznano Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomaszowi Połuchowi za wspólne służby z żandarmami i budowanie dobrego wizerunku służb mundurowych oraz Jackowi Lipcowi i Stefanowi Wanke – Prezesom Zarządu Banków Spółdzielczych w Mińsku Mazowieckim i Halinowie za udział w policyjnych uroczystościach i długoletnią współpracę.

Kolejno głos zabierali Posłowie, najpierw Teresa Wargocka, później Czesław Mroczek, przedstawiciele biur poselskich Posłów: Krystyny Pawłowicz i Daniela Milewskiego, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Tomasz Jakubowski – przekazując policjantom serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie w służbę i wysokie wyniki pracy.

Głos zabrał też Józef Jedynak – Prezes mińskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, który wspólnie z kombatantami wręczył dyplomy za krzewienie i promowanie postaw patriotycznych. Wyróżnienia te otrzymali: podinspektor Bartłomiej Dydek, nadkomisarz Zbigniew Pucelak i komisarz w stanie spoczynku Wojciech Korzeń.

Były też podziękowania od policjantów. Pamiątkową plakietę z rąk Komendanta Komisariatu Policji w Sulejówku otrzymał komisarz Zbigniew Kołecki.

Nagrody dla policjantów przekazali również wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu mińskiego. Nagrodami Starosty Mińskiego wyróżnieni zostali: Komendant Powiatowy Policji podinspektor Bartłomiej Dydek oraz Zastępca Komendanta nadkomisarz Zbigniew Pucelak.

Podczas uroczystości odczytano list gratulacyjny od Komendanta Stołecznego Policji insp. dr Rafała Kubickiego z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji Święta Policji dla wszystkich policjantek, policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Na zakończenie w imieniu wyróżnionych policjantek i policjantów wystąpił Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach nadkomisarz Tomasz Pluchrat, który powiedział:

„W imieniu swoim oraz moich koleżanek i kolegów, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie dzisiejsze odznaczenia, awanse, wyróżnienia oraz nagrody. Noszenie policyjnego munduru to wielka odpowiedzialność, jednak wszyscy tutaj obecni jesteśmy  dumni z tego, że wybraliśmy ten zawód i zdecydowaliśmy się służyć społeczeństwu. Każdy dzień naszej służby to wielka odpowiedzialność za to - co chronimy, czyli ludzkie zdrowie, życie i mienie. Mamy świadomość tego, że naszym głównym zadaniem jest zapewnienie ładu i porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego. Awanse, wyróżnienia i nagrody, które dzisiaj otrzymaliśmy to wspaniałe podziękowanie za nasze zaangażowanie i poświęcenie w służbie, to również motywacja do tego, abyśmy swoją służbą i postawą pokazali, że Policja to formacja, która jest bardzo przyjazna społeczeństwu. Zapewniamy, że będziemy dalej skutecznie służyć - zarówno dla dobra Policji, promocji jej przyjaznego wizerunku, ale przede wszystkim po to, aby wszystkim mieszkańcom Miast i Gmin Powiatu Mińskiego żyło się zawsze spokojnie oraz bezpiecznie”.

Uroczysty Apel z okazji Powiatowych Obchodów 98-ej rocznicy powołania Policji to kolejny ważny zapis na kartach historii mińskiej Policji.

dn