Aktualności

Dzielnicowi z Mińska Mazowieckiego i Siennicy, nakreślili plany priorytetowe na I półrocze 2018 roku

Data publikacji 19.02.2018

Dzielnicowi z mińskiego rewiru podobnie jak w ubiegłym roku, zaplanowali najważniejsze kierunki swoich działań. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Mińsk Mazowiecki i gminy Siennica.

Do końca pierwszego półrocza 2018 roku dzielnicowi będą prowadzić działania w ramach opracowanych półrocznych planów działania priorytetowego dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem. Priorytetem  jest także skuteczne współdziałanie z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Zadania wynikają z oczekiwań społecznych określonych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzielnicowi podczas realizacji zadań będą, tak jak wcześniej, ściśle współpracować ze rejonowymi strażnikami miejskimi. Oto zadania jakie będą realizowali dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta i gminy Mińsk Mazowiecki oraz gminy Siennica w I półroczu 2018 roku:

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 1

Zgodnie z przekazanymi wnioskami, podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, związanymi z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego oraz zgłoszenia dotyczące naruszenia norm prawnych przez osoby przebywające w rejonie bloku przy ul. Topolowej 7 - dzielnicowy mł. asp. Tomasz Lubaszka w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi przy udziale policjantów rewiru dzielnicowych, ogniwa patrolowo interwencyjnego oraz funkcjonariuszy straży miejskiej, działania polegające na:

 • inicjacji spotkań z mieszkańcami osiedli w rejonie, w którym dochodzi do naruszenia norm prawnych,
 • kontroli rejonów wymienionych miejsc podczas służby obchodowej,
 • sporządzenie kart zadań doraźnych w celu odpowiedniego dyslokowania służb patrolowych, w miejsca gdzie dochodzi do naruszenia norm prawnych o charakterze chuligańskim.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 2

Zgodnie z przekazanymi wnioskami, podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, oraz z dokonanej analizy zdarzeń wynika, że nasiliły się uszkodzenia mienia, kradzieże oraz kradzieże z włamaniem w rejonie „Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Mikołaja Kopernika” oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych Mazowsze” usytuowanych przy ul. Jasnej 19. Działkowicze wielokrotnie przekazywali dzielnicowemu problem włamań i usiłowań włamań do domków letniskowych i altanek. Dzielnicowy sierż. Paweł Kordalewski w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi przy udziale policjantów rewiru dzielnicowych, ogniwa patrolowo interwencyjnego oraz funkcjonariuszy straży miejskiej, działania polegające na:

 • systematycznych kontrolach rejonu „Rodzinnych Ogrodów Działkowych”
 • organizowanie służb w godzinach popołudniowo – nocnych, w trakcie których przeprowadzana będzie obserwacja domków i altan znajdujących się na terenie ogrodu.
 • organizowanie spotkań z zarządem oraz właścicielami działek
 • Kierowanie służb zewnętrznych do doraźnych kontroli w/wym. rejonu

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 3

Zgodnie z przekazanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami oraz przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych „Przełom” i „Mechanik”, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką dotyczącą zdarzeń o charakterze chuligańskim a w szczególności spożywania alkoholu, uszkodzeń mienia na terenie dworca PKP i PKS, parkingów samochodowych oraz osiedli mieszkaniowych przyległych do dworca - dzielnicowy mł. asp. Szymon Lipiński w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi przy udziale strażnika miejskiego, którymi zostanie objęte teren dworca PKP i PKS oraz jego rejon, działania priorytetowe polegające na:

 • inicjacji spotkań z mieszkańcami osiedli w rejonie ulic 1 Maja oraz Kościuszki, które graniczą z dworcem, w związku z częstym gromadzeniem się osób spożywających alkohol oraz zakłócających ład i porządek publiczny.
 • kontrola rejonu dworców PKP i PKS w Mińsku Mazowieckim oraz ulic i osiedli przyległych podczas pełnionej służby
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb patrolowych w miejscach gdzie dochodzi do naruszenia norm prawnych o charakterze chuligańskim.  

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 4

Zgodnie z przekazanymi wnioskami podczas odbytych spotkań  środowiskowych z mieszkańcami oraz analizy zdarzeń, na podległym rejonie służbowym, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego, kradzieżami oraz uszkodzeniami mienia - dzielnicowy st. asp. Marcin Zera w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi przy udziale rejonowego strażnika miejskiego, działania priorytetowe, którymi zostanie objęty rejon Placu Kilińskiego i ulica Piłsudskiego w bezpośrednim sąsiedztwie z Miejską Biblioteką Publiczną i dawnym kinem „Światowid”. Działania priorytetowe polegać będą na:

 • inicjacji spotkań z mieszkańcami ulic na których dochodzi do zakłóceń porządku i uszkodzeń mienia celem uświadomienia występującego zagrożenia oraz apobiegania dalszym uszkodzeniom mienia,
 • kontrola rejonu dawnego kina „Światowid”, rejon biblioteki publicznej i ul. Pl. Kilińskiego w toku pełnionej służby,
 • sporządzenie kart zadania doraźnego w celu dyslokowania służb patrolowych w miejscach gdzie dochodzi do naruszenia norm prawnych o charakterze chuligańskim na podstawie analizy zdarzeń.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 5

Zgodnie z przekazanymi wnioskami podczas odbytych spotkań  środowiskowych z mieszkańcami oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, w celu spełnienia oczekiwań społecznych dotyczących przeciwdziałania oraz oddziaływania prewencyjnego związanego z problematyką spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych przez osoby nieletnie w miejscach objętych zakazem. Zgłoszenia dotyczące naruszenia norm prawnych przez osoby przebywające w rejonie osiedli Śniadeckich, Cicha oraz 1 – go PLM nr. 3 do 5 - dzielnicowy st. sierż. Karol Witowski w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi przy udziale rejonowego strażnika miejskiego działania priorytetowe polegające na:

 • inicjacja spotkań z mieszkańcami osiedli w rejonie których dochodzi do spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych przez osoby nieletnie,
 • kontrola rejonu osiedli Śniadeckich, Cicha oraz 1 – go PLM 3 do 5 podczas pełnionej służby,
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 6

Zgodnie z przekazanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami oraz przedstawicielami placówek handlowych Kaufland, Vendo Park, Fabryki Urządzeń Dźwigowych zlokalizowanych przy ul. Rudzkiego 13 jak również rzece Srebrna, ustalono iż w rejonie przyległym do wymienionych obiektów zwłaszcza w porze wieczorowo – nocnej dochodzi do gromadzenia się osób dopuszczających się wykroczeń porządkowych jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego oraz dewastacje mienia. Wskazany rejon jest miejscem przechodnim osób idących do pracy dzieci do szkół, jak również dużym skupiskiem ludzi w porze dziennej z uwagi na placówki handlowe. Wymienione zachowania osób popełniających wykroczenia w tym rejonie wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz przedstawicieli wymienionych placówek. W celu spełnienia oczekiwań społecznych dotyczących przeciwdziałania oraz oddziaływania prewencyjnego związanego z opisywaną problematyką, dzielnicowy st. sierż. Rafał Rutkowski w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi przy udziale strażnika miejskiego działania priorytetowe polegające w szczególności na:

 • inicjacja spotkań z mieszkańcami lub administracją rejonu przyległego do placówek Kaufland, Vendo Park oraz FUD i rzeki Srebrna,
 • sporządzenie kart zadania doraźnego w celu dyslokowania służb patrolowych w miejsca gdzie dochodzi do naruszania norm prawnych,
 • bezwzględne reagowanie na wykroczenia i stosowanie środków prawnych wobec sprawców tych czynów,
 • nawiązanie współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi i strażnikiem miejskim.

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 7

Zgodnie z przekazanymi wnioskami na debacie społecznej, w celu spełnienia oczekiwań dotyczących uświadomienia społeczności lokalnej miejscowości: Dziękowizna, Ignaców, Niedziałka II, Osiny, Targówka i Żuków o obowiązku prawidłowego oznaczania nieruchomości numerem porządkowym oraz podczas rozmów z przedstawicielami samorządu gminnego i mieszkańcami miejscowości Brzóze i Barcząca dotyczącymi zakłócenia ładu i porządku publicznego spożywani alkoholu i zaśmiecania przez młodzież grupującą się w godzinach popołudniowych i nocnych na terenie SP w Brzózem, a także aktami dewastacji na stacji PKP Barcząca  – dzielnicowy mł. asp. Mariusz Kondraciuk w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi działania priorytetowe, którymi zostanie objęty w/wym. rejon. Działania będą polegać m.in. na:

 • rozpowszechnienie informacji o obowiązku oznaczania numerem porządkowym zamieszkiwanej posesji,
 • organizowanie spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym mających na celu uświadomienie o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszania norm współżycia społecznego,
 • systematyczna kontrola rejonu SP w Brzózem oraz rejonu stacji PKP Barcząca w trakcie pełnionej służby obchodowej,
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 8

Zgodnie z przekazanymi wnioskami podczas spotkań ze społecznością lokalną oraz władzami samorządowymi gminy Mińsk Mazowiecki, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłóceniami porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Zamieniu - dzielnicowy sierż. szt. Rafał Bieńko w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi działania priorytetowe, którym zostanie objęty rejon w/wym. sklepu. Działania będą m.in. polegać na:

 • organizowaniu spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym oraz pracownikami sklepu w miejscowości Zamienie, mające na celu uświadomienie o konsekwencjach prawnych naruszania norm współżycia społecznego,
 • systematyczne kontrole w/wym. rejonu w trakcie służby obchodowej,
 • sporządzanie karty zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Gminną Komisją Rozwiązywani Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim, w celu odpowiedniego reagowania na zagrożenia.

GMINA SIENNICA:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 9

Zgodnie z przekazanymi wnioskami podczas spotkań ze społecznością lokalną oraz władzami samorządowymi gminy Siennica, w celu spełnienia oczekiwań społecznych dotyczących naruszania norm prawnych przez osoby przebywające w rejonie posesji nr 33 przy ul. Mińskiej w Siennicy - dzielnicowy mł. asp. Arkadiusz Wysocki w okresie I półrocza 2018 r. przeprowadzi  działania priorytetowe którym zostanie objęty w/wym. rejon. Działania będą także polegać na:

 • organizowaniu spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym, mających na celu uświadamianie o konsekwencjach prawnych naruszeń zasad współżycia społecznego,
 • systematyczna kontrola rejonu posesji nr 33 przy ul. Mińskiej w Siennicy,
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb patrolowych.

PODSUMOWANIE:

Dzielnicowi realizujący opisane zadania pracujący na pozytywny odbiór Policji, jako formacji z jednej strony skutecznej, z drugiej przyjaznej ludziom. Ich zadaniem będzie również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami.

Dzielnicowi w mieście  Mińsk Mazowiecki zadania priorytetowe będą realizować we współpracy z funkcjonariuszami mińskiej Straży Miejskiej.

Działania Policji mają w opisywanym zakresie służyć przede wszystkim przeciwdziałaniu występowaniu czynów zabronionych, zarówno przestępstw, jak i wykroczeń.